Pracovníci neziskovej organizácie Nezábudka vypracovali projekt Cvičíme pre dlhší a zdravší život v našej telocvični, ktorým sa zapojili do Jarnej výzvy Fondu GSK venovanej seniorom. Projekt organizátorov výzvy oslovil, a tak už v týchto dňoch začína n.o. s aktivitami na jeho realizáciu.
Cieľom projektu je zariadiť voľné priestory v budove zakúpením a inštalovaním základných prvkov telocvične - stacionárnym bicyklom, rebrinami a žinenkami. Zariadenie bude slúžiť klientom, ktorí majú záujem svoj voľný čas tráviť aktívne a chcú niečo urobiť aj pre svoje zdravie.
Snahou zamestnancov organizácie je vytvárať pre seniorov atmosféru bežného života a pripravovať podmienky na ich zapojenie do činností primeraných ich veku a zdravotnému stavu. Pohybové aktivity, záujem o spoločenské a kultúrne dianie, zmysluplné trávenie voľných chvíľ je jednou z možností, ako si udržať kondíciu, optimizmus a zdravý náhľad na okolité dianie.

Zo strany zamestnancov a klientov Nezábudky patrí organizátorom Jarnej výzvy Fondu GSK vďaka, že myslia aj na ľudí, ktorí majú aktívny život za sebou, ale sú stále súčasťou spoločnosti, ktorá nemá právo odsúvať ich na okraj svojho záujmu. S pomocou financií na realizáciu projektu môže n.o. skvalitniť poskytované služby, zvýšiť záujem verejnosti o ne a, hlavne, dať svojim klientom pocit istoty a domova.
Zapájaním sa do realizácie projektov sa pre seniorov zariadenia otvára možnosť spolupráce s inými organizáciami, dáva im to zmysel života a návod, ako zabudnúť na choroby a starosti.
Spoločné aktivity pripravuje vedenie n.o. v spolupráci s mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska. V najbližších dňoch obe organizácie pripravujú spoločný výlet na kúpalisko v Rapovciach a pripravujú podpísanie dohody o dobrovoľníckej činnosti na pôde Nezábudky.

Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.