Opatrovateľská služba v domácnosti je poskytovaná neziskovou organizáciou na základe požiadaviek klientov, kapacitných, personálnych a priestorových možností a v súlade s Komunitným plánom mesta Fiľakova. Cenník služby je schvaľovaný mestským zastupiteľstvom a je súčasťou VZN mesta. Výška platby od klienta v sume 1,30 € tvorí cca 18 % skutočnej ceny služby, ktorá je dotovaná mestom.

Odborní zamestnanci /sociálni pracovníci/ pred podpísaním zmluvy poskytnú klientom všetky dostupné informácie, vysvetlia im podmienky a postup pri podávaní žiadostí o poskytovanie opatrovateľskej služby a samotný postup pri jej výkone. Zamestnanci komunikujú v slovenskom a maďarskom jazyku.
Cieľovou skupinou pre poskytovanie opatrovateľskej služby sú seniori a zdravotne ťažko postihnuté osoby.
Nezábudka, n.o., realizuje opatrovateľskú službu na základe registrácie na Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Opatrovateľská služba v domácnosti /terénna forma/ - služba je určená fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti najmenej II alebo fyzickej osobe odkázanej na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Realizovaná je v domácnostiach občanov a vykonávajú ju kvalifikované opatrovateľky na základe zmluvy podpísanej občanom s organizáciou v rozsahu požadovaných hodín /minimálne 2 hodiny/ počas pracovných dní.

Cieľom opatrovateľskej služby je pomáhať klientom /prijímateľom sociálnej služby/ pri úkonoch, ktoré sami nezvládnu. Opatrovateľka je osoba, s pomocou ktorej klient môže existovať vo svojom domácom prostredí, ktorá zabezpečuje niektoré úkony /nákupy, vynášanie smetí, úhrady v bankách, na pošte/, ktorá mu pomôže pri hygienických úkonoch, kŕmení, prechádzke, podávaní liekov, sprevádza ho k lekárovi, urobí bežné denné upratovanie  a pod. Je to teda človek, ktorý je počas dohodnutej doby k dispozícii klientovi a jeho potrebám. Zároveň je opatrovateľka zamestnancom n.o., ktorému organizácia poskytuje plat, prispieva na stravu, zabezpečuje ochranné pracovné prostriedky a garantuje nárok na dovolenku a iné výhody zamestnanca.

Zo strany organizácie je záujem vychádzať maximálne v ústrety klientom, ale nie je možné garantovať poskytovanie služby konkrétnou opatrovateľkou, ani uzatvárať zmluvu na konkrétnu hodinu počas dňa. Podmienky poskytovanej služby sú uvedené v zmluve, ktorú klient a organizácia podpisujú pred začiatkom realizácie samotnej služby, a nie je možné svojvoľne ich meniť počas jej platnosti žiadnou zo zainteresovaných strán. Prípadné zmeny je možné zakotviť v dodatku ku zmluve, ak sa obe na nich obe zainteresované strany dohodnú.

Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.

V priebehu roka 2015 organizácia vypracovala v súlade so zákonom o sociálnych službách štandardy kvality pre sociálne služby, ktoré poskytuje.
Štandardy sú vypracované v štyroch oblastiach – dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, procedurálne podmienky, personálne podmienky, prevádzkové podmienky,  a sú nástrojom na hodnotenie kvality poskytovaných sociálnych služieb a spôsobom, ako ich postupne zlepšovať. Klienti - prijímatelia sociálnych služieb môžu sami alebo prostredníctvom výboru obyvateľov participovať na určovaní podmienok, v ktorých žijú, môžu byť nápomocní pri smerovaní organizácie a podieľať sa na vytváraní celkovej atmosféry zariadenia.

I. Oblasť Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd - v troch kritériách sú rozpracované princípy, ktorými sa riadi organizácia pri poskytovaní sociálnych služieb, dané sú hodnoty pre garanciu podpory individuálnych potrieb klientov a zabezpečené právo klientov pre pokračovanie prirodzených vzťahov s rodinou a komunitou.

II. Oblasť Procedurálne podmienky - obsahuje desať kritérií, ktoré sú zamerané na klienta s cieľom určiť účel a obsah poskytovaných sociálnych služieb, stanoviť ich rozsah a formu, určiť postupy pri uzatváraní zmlúv, garantovať odborný prístup k riešeniu problémov, zabezpečiť postupy a pravidlá pri tvorbe individuálnych plánov, vytvoriť pravidlá na riešenie krízových situácií, zabezpečiť informácie v zrozumiteľnej forme, pomôcť klientom pri zabezpečovaní iných verejných služieb, zapojiť klientov do zlepšovania kvality služieb prostredníctvom zisťovania ich názorov a možností podávania sťažností, vytvoriť podmienky na hodnotenie poskytovaných služieb v súlade s potrebami klientov.

III. Oblasť Personálne podmienky - obsahuje štyri kritériá a je zameraná na zamestnancov, na plnenie ich kvalifikačných a odborných predpokladov, zabezpečenie ďalšieho vzdelávania a supervízie, uplatňovania kompetencií a plnenia počtu zamestnancov v súlade s právnymi predpismi.

IV. Oblasť Prevádzkové podmienky - oblasť v štyroch kritériách určuje prevádzkové podmienky na poskytovanie sociálnych služieb, stanovuje informačnú stratégiu (poskytovanie informácií), hodnotí vypracovanie výročnej správy a záverečného účtu, stanovuje pravidlá na poskytovanie darov.

Organizácia s vypracovanými štandardmi oboznámi po úsekoch všetkých zamestnancov tak, aby sa stali ich pracovným nástrojom a aby ich aplikácia v praxi priniesla klientom zlepšenie každodenného života a spokojnosť s poskytovanými službami.

Hodnotenie kvality poskytovaných sociálnych služieb bude vykonávať ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny od budúceho roka na základe indikátorov v troch kvalitatívnych a kvantitatívnych úrovniach.

Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.

Zapojte sa dňa 17.09.2015 od 10.00 do 15.00 do dobrovoľníckych aktivít v ZSS Nezábudka, n.o. na Záhradníckej 2 vo Fiľakove realizovaných pri príležitosti Týždňa dobrovoľníctva. Pomôžte skrášliť okolie, priestory a spestriť voľný čas seniorom. Tešíme sa na Vašu účasť.

týždeň dobrovoľníctva

Štatút neziskovej organizácie Nezábudka, n.o. - November 2012 [PDF, 57 kB]

Názov: Nezábudka, n.o.

Adresa: Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo

IČO: 42000041

Číslo účtu: 11361514/5200

Štatutárny orgán: Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.

Charakteristika obstarávateľa: § 8 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Dátum zverejnenia Dokument
02.12.2019 Záznam z prieskumu trhu [PDF, 141 kB]
05.12.2018 Záznam z prieskumu trhu [PDF, 442 kB]
19.12.2017 Záznam z prieskumu trhu [PDF, 518 kB]
17.12.2014 Prieskum trhu pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň výber zmluvného partnera pri ZNH [PDF, 157 kB]

 

Buďte aj vy súčasťou týždňa dobrovoľníctva a zapojte sa dňa 17.09.2014 od 10.00 do 16.00 hod. do dobrovoľníckych aktivít v zariadení sociálny služieb Nezábudka, n.o. na Záhradníckej 2 vo Fiľakove.

Nezábudka, n.o., oznamuje obyvateľom mesta, že v rámci svojich kapacít poskytuje opatrovateľskú službu občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných osôb, sú zdravotne ťažko postihnutí alebo sú v dôchodkovom veku. Opatrovateľská služba sa vykonáva v domácnosti občana na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydaného mestským úradom. Pomoc opatrovateliek spočíva v starostlivosti o domácnosť, pomoci pri sabaobslužných úkonoch, sprievode k lekárovi, zabezpečovaní nákupov a iných služieb v závislosti od stupňa odkázanosti a po dohode s občanom.