Poďakovanie o.z. Ad Hoc (pdf, 203 kB)

Cieľom projektu bola hlavne sebarealizácia seniorov v ZSS, nadviazanie pravidelnej spolupráce s inými inštitúciami, výroba drobných ozdobných predmetov a darčekov ako aj aktívna účasť na vytváraní prostredia pre život podľa vlastných predstáv.

Naša organizácia sa dňa 18.09.2013 zapojila do Týždňa dobrovoľníctva. Pre dobrovoľníkov sme pripravili rôzne aktivity. Aj v tomto roku sa zapojili študenti gymnázia vo Fiľakove. V rámci krúžku šikovných rúk pomohli obyvateľom pri príprave nástenky a výrobe ozdôb, ktoré zútulnia a skrášlia priestory nášho zariadenia.

Etický kódex pracovníka ZSS [PDF, 14 kB]

Politika kvality [PDF, 36 kB]

Pracovníci neziskovej organizácie Nezábudka vypracovali projekt Cvičíme pre dlhší a zdravší život v našej telocvični, ktorým sa zapojili do Jarnej výzvy Fondu GSK venovanej seniorom. Projekt organizátorov výzvy oslovil, a tak už v týchto dňoch začína n.o. s aktivitami na jeho realizáciu.
Cieľom projektu je zariadiť voľné priestory v budove zakúpením a inštalovaním základných prvkov telocvične - stacionárnym bicyklom, rebrinami a žinenkami. Zariadenie bude slúžiť klientom, ktorí majú záujem svoj voľný čas tráviť aktívne a chcú niečo urobiť aj pre svoje zdravie.
Snahou zamestnancov organizácie je vytvárať pre seniorov atmosféru bežného života a pripravovať podmienky na ich zapojenie do činností primeraných ich veku a zdravotnému stavu. Pohybové aktivity, záujem o spoločenské a kultúrne dianie, zmysluplné trávenie voľných chvíľ je jednou z možností, ako si udržať kondíciu, optimizmus a zdravý náhľad na okolité dianie.

Nezábudka, n.o., sa zapojila do grantového projektu Zelená pre seniorov 2013 a jej projekt Krúžok šikovných rúk bol vybraný v širokej konkurencii ostatných projektov a bude podporený Nadáciou Orange.

Podstatou projektu je zapojiť klientov zariadenia do aktivít v rámci voľného času, dať im priestor na sebarealizáciu pri výrobe drobných darčekov a ozdôb. Klienti zariadenia sa budú stretávať pod dohľadom sociálnej pracovníčky a dobrovoľníkov z radov zamestnancov jedenkrát týždenne a na spoločných sedeniach budú pripravovať predmety na výzdobu k mesiacu úcty k starším a darčeky pre deti, ktoré pripravujú pre seniorov kultúrne programy. Na spoločné stretnutia dostanú pozvanie členovia Jednoty dôchodcov z Fiľakova, členovia sociálnej komisie pri MsZ Fiľakovo a pedagógovia a deti zo spriatelených škôl.

Nadácia Orange podporí projekt finančnou čiastkou určenou na zakúpenie odbornej literatúry, náradia a materiálu potrebného na zhotovovanie ozdôb a darčekov. Pre organizáciu a jej klientov je to veľká pomoc, nakoľko z bežného rozpočtu si takéto výdavky nie je možné dovoliť.

Vedenie organizácie verí, že projekt prospeje k vytvoreniu súdržnosti medzi klientmi, zamestnancami a ostatnými partnermi a zároveň ďakuje Nadácii Orange za jej podporu.

Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.

Pracovná pozícia: sociálny pracovník v zariadení sociálnych služieb
Kvalifikačné predpoklady: ukončená VŠ I. stupňa, odbor sociálna práca
Prax: 3 roky v oblasti sociálnych služieb alebo sociálnej práce
Iné podmienky: znalosť maďarského jazyka slovom a písmom, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, znalosť sociálnych zákonov a práce s nimi, absolvovanie vzdelávacích kurzov v oblasti sociálnej práce vítané
Termín podania žiadosti: 19.11.2012 spolu so životopisom a kópiou dokladu o vzdelaní na adresu Nezábudka, n.o., Záhradnícka 2, 98601 Fiľakovo /osobne, poštou/

Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.

Zamestnanci neziskovej organizácie využili svoje priestorové, personálne a technické možnosti a vo februári 2012 získali na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR akreditáciu na realizáciu vzdelávacieho programu „Kurz opatrovania“. Absolventi kurzu môžu nájsť uplatnenie v profesii opatrovateľka v rámci celej Európskej únie.

Organizácia bude v opatrovateľských kurzoch dbať na kvalitnú prípravu v teoretickej a praktickej oblasti priamo v zariadení, kde sa sociálne služby poskytujú. Zámerom vedenia n.o. je ponúknuť možnosť vzdelávania obciam a mestám, ktoré sú zo zákona povinné opatrovateľskú službu svojim občanom poskytovať, ale aj jednotlivcom, ktorí majú o absolvovanie kurzu záujem. Výučba bude prebiehať v poobedňajších hodinách a prax v mimopracovnom čase /aj počas sobôt a nedieľ/ tak, aby si návštevníci kurzu mohli riešiť aj svoje pracovné aktivity.

Prihlášky do kurzov je potrebné nahlásiť priamo v domove dôchodcov - Nezábudka, n.o., Záhradnícka 2, Fiľakovo osobne, telefonicky alebo e-mailom.
Kontaktné osoby sú: Ing. Mária Veliká, riaditeľka, Mgr. Gabriela Oštromová, hlavná sestra, Adriana Eibnerová, personalistka.
Telefónny a e-mailový kontakt: 047/4379099, 0908913364, 0918883771, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Nezábudka, n.o., sa aj v tomto roku zapojila do Dní dobrovoľníctva. V areáli domova dôchodcov sa v piatok 23.9.2011 postupne vystriedalo 74 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 179 hodín. Pomohli pri upratovaní vnútorných priestorov, umývaní okien, pri čistení zemiakov a zeleniny. Najväčší počet dobrovoľníkov prišiel z Gymnázia Fiľakovo a ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským z Mládežníckej ulice. Mladí ľudia spríjemnili seniorom voľný čas návštevami izieb a aktívnou účasťou pri spoločenských hrách a športových aktivitách. Do prác sa zapojili aj zamestnanci z mestských organizácií a Mesta Fiľakova a viacerí občania. S pomocou techniky sa podarilo vyviezť nahromadený odpad z lístia a konárov a doviezť dva nákladiaky zeminy na vyrovnanie terénnych nerovností. Všetci zúčastnení svojím prístupom potvrdili, že si vážia starých ľudí a že ich osud im nie je ľahostajný. Účastníkom Dňa dobrovoľníctva patrí poďakovanie v mene obyvateľov domova dôchodcov a zamestnancov.

Ing. Mária Veliká, riaditeľka Nezábudka, n.o.