2019

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami - 1Q 2019 [PDF, 49 kB]

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 - 1Q 2019 [PDF, 52 kB]

2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 31.12.2018 [PDF, 133 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 30.09.2018 [PDF, 133 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 30.06.2018 [PDF, 133 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 31.03.2018 [PDF, 141 kB]

2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 30.06.2017 [PDF, 133 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 31.03.2017 [PDF, 142 kB]

2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 31.12.2016 [PDF, 133 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 30.09.2016 [PDF, 134 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH k 30.06.2016 [PDF, 133 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 31.03.2016 [PDF, 144 kB]

2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 31.12.2015 [PDF, 140 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 30.09.2015 [PDF, 133 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 30.06.2015 [PDF, 145 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 31.03.2015 [PDF, 145 kB]

2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 31.12.2014 [PDF, 25 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 30.09.2014 [PDF, 146 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 30.06.2014 [PDF, 27 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € bez DPH k 31.03.2014 [PDF, 141 kB]

2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za IV. štvrťrok 2013 [PDF, 25 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za III. štvrťrok 2013 [PDF, 28 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za II. štvrťrok 2013 [PDF, 27 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za I. štvrťrok 2013 [PDF, 97 kB]

2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za rok 2012 [PDF, 149 kB]

2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za IV. štvrťrok 2011 [PDF, 68 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za III. štvrťrok 2011 [PDF, 21 kB]

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € za II. štvrťrok 2011 [PDF, 100 kB]

Komisia poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja podporila v súlade s VZN č. 15/2010 projekt n.o. Nezábudka Fiľakovo „Aktívni seniori - súčasť nášho života“, na ktorý poskytne BBSK dotáciu v sume 200 €. Aj s pomocou týchto finančných prostriedkov môžu seniori zo zariadenia sociálnych služieb v sprievode zamestnancov n.o. stráviť jeden deň v prostredí termálneho kúpaliska. Veríme, že príjemné prostredie a dobrá atmosféra umožnia všetkým zrelaxovať a zabudnúť na bežné denné starosti.

Ing. Mária Veliká, riaditeľka Nezábudka, n.o.

V príjemnej jarnej atmosfére poslednej aprílovej soboty sa niesla akcia varenia guľáša v domove dôchodcov Nezábudka. Dobrá nálada panovala medzi seniormi a zamestnancami, ktorí takýmto spôsobom prežili jeden spoločný deň mimo pracovnej doby. Pozvanie prijali aj členovia správnej rady a primátor mesta. Organizátorov - zamestnancov n.o. potešil záujem prítomných a sľubujú aj ďalšie spoločné podujatia.

Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.

Banskobystrický samosprávny kraj v súlade s VZN BBSK č. 5/2007 podporil v roku 2010 sumou 370 € realizáciu projektu: Elektronický zámok s videosystémom na zabezpečenie ochrany majetku zariadenia sociálnych služieb a jeho klientov. Projekt bol realizovaný v auguste 2010 v celkovej hodnote 1163,66 €.

Zmena rozpočtu č. 1 od 01.12.2019 (Príjmy / Výdavky) [PDF, 32 kB]

Návrh rozpočtu na rok 2019:

Návrh rozpočtu na rok 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2011:

V areáli domova dôchodcov prebehol 10.09.2010 v čase od 10. do 17. hodiny deň dobrovoľníctva. Zúčastnilo sa ho celkom 76 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 250 hodín najmä pri úprave okolia /odpratanie odpadkov a lístia/, montáži regálov v skladoch, pri čistení zeleniny v kuchyni. Okrem manuálnej pomoci sa dobrovoľníci venovali ošetrovateľským aktivitám, pomoci pri opatere klientov /kŕmenie, polohovanie, umývanie, prevoz klientov/, športovým aktivitám / stolnotenisový turnaj/, spoločenským hrám /dáma, šach, karty, domino/. Deti z CVČ pripravili a predviedli program /piesne, tance, scénky/. Niektorí návštevníci využili možnosť posedieť a porozprávať sa so seniormi.

Sociálne služby poskytované neziskovou organizáciou vychádzajú z potrieb regiónu, požiadaviek klientov, kapacitných, personálnych a priestorových možností a v súlade s Komunitným plánom mesta Fiľakova. Cenníky služieb sú schvaľované mestským zastupiteľstvom a sú súčasťou VZN mesta.
Organizácia má zavedený a obhájený systém manažérstva kvality, ktorý je zárukou kvalitných sociálnych služieb v súlade s platnými právnymi predpismi /zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách/.

Zariadenie je otvorené aj pre verejnosť a prípadní záujemcovia ho môžu osobne navštíviť. Odborní zamestnanci im poskytnú všetky dostupné informácie, vysvetlia im podmienky a postup pri podávaní žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb a ukážu im, v akom prostredí seniori žijú a trávia voľný čas. Zamestnanci komunikujú v slovenskom a maďarskom jazyku.

Cieľovou skupinou zariadenia sú seniori a zdravotne ťažko postihnuté osoby. Služby sú zabezpečované na základe písomných dohôd organizácie s občanmi.

Nezábudka, n.o., poskytuje služby na základe registrácie na Banskobystrickom samosprávnom kraji, resp. na základe udelenej akreditácie príslušného ministerstva.

Druhy poskytovaných služieb

Opatrovateľská služba v domácnosti /terénna forma/ - služba je určená fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti najmenej II alebo fyzickej osobe odkázanej na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Realizovaná je v domácnostiach občanov a vykonávajú ju kvalifikované opatrovateľky na základe dohody občana s organizáciou v rozsahu požadovaných hodín počas pracovných dní.

Zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov) - služba je poskytovaná pobytovou formou a je určená fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Súčasťou poskytovaných služieb je opatrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, obslužné činnosti ako pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva. Ubytovanie je zabezpečené v l a 2 lôžkových izbách s príslušenstvom, stravovanie vo vlastnej stravovacej prevádzke.

Zariadenie opatrovateľskej služby - pobytovou formou sa poskytuje služba na určitý čas osobám odkázaným na pomoc iných osôb, ak im nie je možné poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. Služby sú poskytované v 4 lôžkových izbách v rozsahu ako v domove dôchodcov.

Prepravná služba - terénna sociálna služba je poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou možnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Odkázanosť na individuálnu prepravu preukazuje občan posudkom vydaným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Nepriaznivý zdravotný stav preukazuje občan potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Prepravnú službu možno použiť na prepravu v meste a blízkom regióne na návštevu lekára, úradov, inštitúcií a zabezpečenie základných životných potrieb.

Jedáleň - ambulantnou formou je zabezpečené poskytovanie stravovania osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo dovŕšili dôchodkový vek. Služba je realizovaná v jedálni zariadenia alebo donáškou stravy do domácností klientov.

Odľahčovacia služba - je určená osobám, ktoré opatrujú iné osoby zdravotne ťažko postihnuté počas obdobia, v ktorom tieto osoby nemôžu opatrovanie vykonávať. Odľahčovaciu službu možno poskytnúť v prípade voľných kapacít v zariadení najviac po dobu 30 dní v kalendárnom roku ambulantnou alebo pobytovou službou.

Realizácia kurzov opatrovania - zabezpečenie vzdelávania v akreditovanom 220 hodinovom kurze opatrovania. Absolventi kurzov sú pripravení teoreticky aj prakticky na výkon opatrovateľskej činnosti a získajú osvedčenie platné v rámci celej Európskej únie.

Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.

Správna rada

Predseda: Erik Kelemen

Členovia:

  • Mgr. Attila Visnyai
  • Ing. Ladislav Fehér
  • Mgr. Zsuzsanna Szvorák
  • Tibor Czupper

Dozorná rada

Predseda: JUDr. Norbert Gecso

Členovia:

  • Bc. Erika Szabová
  • Bc. Jana Zupková

Štatutárny orgán

Riaditeľka: Ing. Mária Veliká

Zodpovedná osoba GDPR

Adriana Eibnerová
tel.: 047/4379099

Organizačný poriadok [PDF, 68 kB]

Organizačná štruktúra - schéma [PDF, 29 kB]

Organizačná štruktúra - popis pracovných pozícií [PDF, 36 kB]

Zaradenie žiadateľa - postup

Vnútorný poriadok Nezábudka, n.o.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Domáci poriadok

Žiadosti

Zásady prijímania darov v podmienkach n.o.

Vybavovanie a kontrola sťažností

Zásady činnosti výboru obyvateľov

Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby