Opatrovateľská služba v domácnosti je poskytovaná neziskovou organizáciou na základe požiadaviek klientov, kapacitných, personálnych a priestorových možností a v súlade s Komunitným plánom mesta Fiľakova. Cenník služby je schvaľovaný mestským zastupiteľstvom a je súčasťou VZN mesta. Výška platby od klienta v sume 1,30 € tvorí cca 18 % skutočnej ceny služby, ktorá je dotovaná mestom.

Odborní zamestnanci /sociálni pracovníci/ pred podpísaním zmluvy poskytnú klientom všetky dostupné informácie, vysvetlia im podmienky a postup pri podávaní žiadostí o poskytovanie opatrovateľskej služby a samotný postup pri jej výkone. Zamestnanci komunikujú v slovenskom a maďarskom jazyku.
Cieľovou skupinou pre poskytovanie opatrovateľskej služby sú seniori a zdravotne ťažko postihnuté osoby.
Nezábudka, n.o., realizuje opatrovateľskú službu na základe registrácie na Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Opatrovateľská služba v domácnosti /terénna forma/ - služba je určená fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti najmenej II alebo fyzickej osobe odkázanej na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Realizovaná je v domácnostiach občanov a vykonávajú ju kvalifikované opatrovateľky na základe zmluvy podpísanej občanom s organizáciou v rozsahu požadovaných hodín /minimálne 2 hodiny/ počas pracovných dní.

Cieľom opatrovateľskej služby je pomáhať klientom /prijímateľom sociálnej služby/ pri úkonoch, ktoré sami nezvládnu. Opatrovateľka je osoba, s pomocou ktorej klient môže existovať vo svojom domácom prostredí, ktorá zabezpečuje niektoré úkony /nákupy, vynášanie smetí, úhrady v bankách, na pošte/, ktorá mu pomôže pri hygienických úkonoch, kŕmení, prechádzke, podávaní liekov, sprevádza ho k lekárovi, urobí bežné denné upratovanie  a pod. Je to teda človek, ktorý je počas dohodnutej doby k dispozícii klientovi a jeho potrebám. Zároveň je opatrovateľka zamestnancom n.o., ktorému organizácia poskytuje plat, prispieva na stravu, zabezpečuje ochranné pracovné prostriedky a garantuje nárok na dovolenku a iné výhody zamestnanca.

Zo strany organizácie je záujem vychádzať maximálne v ústrety klientom, ale nie je možné garantovať poskytovanie služby konkrétnou opatrovateľkou, ani uzatvárať zmluvu na konkrétnu hodinu počas dňa. Podmienky poskytovanej služby sú uvedené v zmluve, ktorú klient a organizácia podpisujú pred začiatkom realizácie samotnej služby, a nie je možné svojvoľne ich meniť počas jej platnosti žiadnou zo zainteresovaných strán. Prípadné zmeny je možné zakotviť v dodatku ku zmluve, ak sa obe na nich obe zainteresované strany dohodnú.

Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb nevyhnutné súbory cookies, ktoré zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky.