Zaradenie žiadateľa - postup

Vnútorný poriadok Nezábudka, n.o.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Domáci poriadok

Žiadosti

Zásady prijímania darov v podmienkach n.o.

Vybavovanie a kontrola sťažností

Zásady činnosti výboru obyvateľov

Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby