Charakteristika organizácie

 • Založenie n.o. mestom Fiľakovo - rok 2005
 • Cieľ - poskytovanie sociálnych služieb seniorom
 • Registrácia sociálnych služieb - opatrovateľská služba
 • 2008 - registrácia DD - kapacita 17, 32 miest
 • 2009 - kapacita 53 miest
 • 2009 - registrácia nových sociálnych služieb
 • 2011 - založenie sociálneho podniku
 • 2012 - získanie akreditácie na výkon kurzov opatrovania
 • 2014 - registrácia prepravnej služby
 • 2015 - zmluva o úhrade ošetrovateľských úkonov so VšZP

Prijímanie občanov do Zariadenia sociálnych služieb Nezábudka, n.o. prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Nezábudka n.o. poskytuje dva druhy sociálnych služieb:

 • Zariadenie pre seniorov
 • Zariadenie opatrovateľskej služby.

Obe Sociálne služby sú výlučnou kompetenciou obcí a miest, preto v prípade, že požadujete túto službu, obráťte sa na mestský alebo obecný úrad v mieste Vášho trvalého bydliska. Mesto alebo obec vydá „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“. Na základe vydaného právoplatného rozhodnutia a posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.

„Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ spolu s prílohami doručí žiadateľ do vybraného zariadenia sociálnych služieb, ktoré žiadosť zaeviduje do poradovníka čakateľov a v prípade uvoľnenia vhodného miesta v časovej postupnosti, v akej bol občan do poradovníka zaradený, je žiadateľ predvolaný k nástupu.

Dokumenty - Žiadosti