Sociálne služby poskytované neziskovou organizáciou vychádzajú z potrieb regiónu, požiadaviek klientov, kapacitných, personálnych a priestorových možností a v súlade s Komunitným plánom mesta Fiľakova. Cenníky služieb sú schvaľované mestským zastupiteľstvom a sú súčasťou VZN mesta.
Organizácia má zavedený a obhájený systém manažérstva kvality, ktorý je zárukou kvalitných sociálnych služieb v súlade s platnými právnymi predpismi /zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách/.

Zariadenie je otvorené aj pre verejnosť a prípadní záujemcovia ho môžu osobne navštíviť. Odborní zamestnanci im poskytnú všetky dostupné informácie, vysvetlia im podmienky a postup pri podávaní žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb a ukážu im, v akom prostredí seniori žijú a trávia voľný čas. Zamestnanci komunikujú v slovenskom a maďarskom jazyku.

Cieľovou skupinou zariadenia sú seniori a zdravotne ťažko postihnuté osoby. Služby sú zabezpečované na základe písomných dohôd organizácie s občanmi.

Nezábudka, n.o., poskytuje služby na základe registrácie na Banskobystrickom samosprávnom kraji, resp. na základe udelenej akreditácie príslušného ministerstva.

Druhy poskytovaných služieb

Opatrovateľská služba v domácnosti /terénna forma/ - služba je určená fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti najmenej II alebo fyzickej osobe odkázanej na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Realizovaná je v domácnostiach občanov a vykonávajú ju kvalifikované opatrovateľky na základe dohody občana s organizáciou v rozsahu požadovaných hodín počas pracovných dní.

Zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov) - služba je poskytovaná pobytovou formou a je určená fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Súčasťou poskytovaných služieb je opatrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, obslužné činnosti ako pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva. Ubytovanie je zabezpečené v l a 2 lôžkových izbách s príslušenstvom, stravovanie vo vlastnej stravovacej prevádzke.

Zariadenie opatrovateľskej služby - pobytovou formou sa poskytuje služba na určitý čas osobám odkázaným na pomoc iných osôb, ak im nie je možné poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. Služby sú poskytované v 4 lôžkových izbách v rozsahu ako v domove dôchodcov.

Prepravná služba - terénna sociálna služba je poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou možnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Odkázanosť na individuálnu prepravu preukazuje občan posudkom vydaným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Nepriaznivý zdravotný stav preukazuje občan potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Prepravnú službu možno použiť na prepravu v meste a blízkom regióne na návštevu lekára, úradov, inštitúcií a zabezpečenie základných životných potrieb.

Jedáleň - ambulantnou formou je zabezpečené poskytovanie stravovania osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo dovŕšili dôchodkový vek. Služba je realizovaná v jedálni zariadenia alebo donáškou stravy do domácností klientov.

Odľahčovacia služba - je určená osobám, ktoré opatrujú iné osoby zdravotne ťažko postihnuté počas obdobia, v ktorom tieto osoby nemôžu opatrovanie vykonávať. Odľahčovaciu službu možno poskytnúť v prípade voľných kapacít v zariadení najviac po dobu 30 dní v kalendárnom roku ambulantnou alebo pobytovou službou.

Realizácia kurzov opatrovania - zabezpečenie vzdelávania v akreditovanom 220 hodinovom kurze opatrovania. Absolventi kurzov sú pripravení teoreticky aj prakticky na výkon opatrovateľskej činnosti a získajú osvedčenie platné v rámci celej Európskej únie.

Ing. Mária Veliká, riaditeľka n.o.

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb nevyhnutné súbory cookies, ktoré zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky.