Charakteristika organizácie

  • Založenie n.o. mestom Fiľakovo - rok 2005
  • Cieľ - poskytovanie sociálnych služieb seniorom
  • Registrácia sociálnych služieb - opatrovateľská služba
  • 2008 - registrácia DD - kapacita 17, 32 miest
  • 2009 - kapacita 53 miest
  • 2009 - registrácia nových sociálnych služieb
  • 2011 - založenie sociálneho podniku
  • 2012 - získanie akreditácie na výkon kurzov opatrovania
  • 2014 - registrácia prepravnej služby
  • 2015 - zmluva o úhrade ošetrovateľských úkonov so VšZP

Sociálne služby poskytované neziskovou organizáciou vychádzajú z potrieb regiónu, požiadaviek klientov, kapacitných, personálnych a priestorových možností a v súlade s Komunitným plánom mesta Fiľakova. Cenníky služieb sú schvaľované mestským zastupiteľstvom a sú súčasťou VZN mesta.
Organizácia má zavedený a obhájený systém manažérstva kvality, ktorý je zárukou kvalitných sociálnych služieb v súlade s platnými právnymi predpismi /zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách/.

Zariadenie je otvorené aj pre verejnosť a prípadní záujemcovia ho môžu osobne navštíviť. Odborní zamestnanci im poskytnú všetky dostupné informácie, vysvetlia im podmienky a postup pri podávaní žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb a ukážu im, v akom prostredí seniori žijú a trávia voľný čas. Zamestnanci komunikujú v slovenskom a maďarskom jazyku.

Cieľovou skupinou zariadenia sú seniori a zdravotne ťažko postihnuté osoby. Služby sú zabezpečované na základe písomných dohôd organizácie s občanmi.

Nezábudka, n.o., poskytuje služby na základe registrácie na Banskobystrickom samosprávnom kraji, resp. na základe udelenej akreditácie príslušného ministerstva.

Druhy poskytovaných služieb

Opatrovateľská služba v domácnosti /terénna forma/ - služba je určená fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti najmenej II alebo fyzickej osobe odkázanej na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Realizovaná je v domácnostiach občanov a vykonávajú ju kvalifikované opatrovateľky na základe dohody občana s organizáciou v rozsahu požadovaných hodín počas pracovných dní.

Zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov) - služba je poskytovaná pobytovou formou a je určená fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Súčasťou poskytovaných služieb je opatrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, obslužné činnosti ako pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva. Ubytovanie je zabezpečené v l a 2 lôžkových izbách s príslušenstvom, stravovanie vo vlastnej stravovacej prevádzke.

Zariadenie opatrovateľskej služby - pobytovou formou sa poskytuje služba na určitý čas osobám odkázaným na pomoc iných osôb, ak im nie je možné poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. Služby sú poskytované v 4 lôžkových izbách v rozsahu ako v domove dôchodcov.

Prepravná služba - terénna sociálna služba je poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou možnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Odkázanosť na individuálnu prepravu preukazuje občan posudkom vydaným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Nepriaznivý zdravotný stav preukazuje občan potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Prepravnú službu možno použiť na prepravu v meste a blízkom regióne na návštevu lekára, úradov, inštitúcií a zabezpečenie základných životných potrieb.

Jedáleň - ambulantnou formou je zabezpečené poskytovanie stravovania osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo dovŕšili dôchodkový vek. Služba je realizovaná v jedálni zariadenia alebo donáškou stravy do domácností klientov.

Odľahčovacia služba - je určená osobám, ktoré opatrujú iné osoby zdravotne ťažko postihnuté počas obdobia, v ktorom tieto osoby nemôžu opatrovanie vykonávať. Odľahčovaciu službu možno poskytnúť v prípade voľných kapacít v zariadení najviac po dobu 30 dní v kalendárnom roku ambulantnou alebo pobytovou službou.

Realizácia kurzov opatrovania - zabezpečenie vzdelávania v akreditovanom 220 hodinovom kurze opatrovania. Absolventi kurzov sú pripravení teoreticky aj prakticky na výkon opatrovateľskej činnosti a získajú osvedčenie platné v rámci celej Európskej únie.

Denný stacionár - služba je určená pre klientov od 18 rokov, ktorí nie sú samostatní vo všetkých sebaobslužných úkonoch a základných sociálnych aktivitách. Potrebujú dohľad pri niektorých činnostiach predovšetkým z dôvodu zdravotného postihnutia (mentálneho alebo fyzického) alebo dlhodobého zhoršenia zdravotného stavu. Vhodný je aj pre seniorov so zdravotnou odkázanosťou od III. stupňa. Služba je určená pre klientov, ktorí aj napriek svojmu hendikepu chcú ostať v prirodzenom domácom prostredí a iba na určitý čas dňa prísť do denného stacionára, kde môžu pod dohľadom zmysluplne a aktívne tráviť svoj voľný čas v kolektíve.