Charakteristika organizácie

 • Založenie n.o. mestom Fiľakovo - rok 2005
 • Cieľ - poskytovanie sociálnych služieb seniorom
 • Registrácia sociálnych služieb - opatrovateľská služba
 • 2008 - registrácia DD - kapacita 17, 32 miest
 • 2009 - kapacita 53 miest
 • 2009 - registrácia nových sociálnych služieb
 • 2011 - založenie sociálneho podniku
 • 2012 - získanie akreditácie na výkon kurzov opatrovania
 • 2014 - registrácia prepravnej služby
 • 2015 - zmluva o úhrade ošetrovateľských úkonov so VšZP

V priebehu roka 2023 organizácia vypracovala v súlade so zákonom o sociálnych službách štandardy kvality pre sociálne služby, ktoré poskytuje. 
Štandardy sú vypracované v troch oblastiach – procedurálne podmienky, personálne podmienky, prevádzkové podmienky,  a sú nástrojom na hodnotenie kvality poskytovaných sociálnych služieb a spôsobom, ako ich postupne zlepšovať. Klienti - prijímatelia sociálnych služieb môžu sami alebo prostredníctvom výboru obyvateľov participovať na určovaní podmienok, v ktorých žijú, môžu byť nápomocní pri smerovaní organizácie a podieľať sa na vytváraní celkovej atmosféry zariadenia.

I. oblasť: PROCEDURÁLNE PODMIENKY

Kritériá:

 • Účel a obsah poskytovania sociálnej služby (strategická vízia, poslanie, ciele) a prístup k prijímateľovi sociálnej služby
 • Dostupnosť sociálnej služby pre každého žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky na poskytnutie sociálnej služby ustanovené týmto zákonom
 • Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 • Účel a odborné zameranie metód, techník a postupov pri poskytovaní odborných činností vymedzených pre daný druh sociálnej služby
 • Individuálny plán prijímateľa sociálnej služby alebo postupy a pravidlá individuálnej práce s prijímateľom sociálnej služby
 • Podpora pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti a prevencia v oblasti zdravia
 • Prevencia krízových situácií a práca s rizikom v sociálnych službách. Používanie prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia
 • Ochrana pred zlým zaobchádzaním
 • Zisťovanie spokojnosti prijímateľov sociálnej služby so všetkými zložkami poskytovanej sociálnej služby (najmä prostredie, starostlivosť, strava a podobne), využívanie zistených skutočností pri zvyšovaní kvality poskytovanej sociálnej služby a určenie spôsobu podávania sťažnosti súvisiacej s poskytovaním sociálnej služby
 • Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych potrieb a schopností
 • Právo slobodne komunikovať a  právo na nenarušovanie osobného priestoru
 • Právo na nezávislý spôsob života s primeranou podporou
 • Právo na uplatňovanie spôsobilosti na právne úkony
 • Dôverník v sociálnych službách

II. oblasť: PERSONÁLNE PODMIENKY

Kritériá:

 • Personál poskytovateľa sociálnej služby je vyškolený v oblasti základných ľudských práv a aktívne ich aplikuje pri poskytovaní sociálnej služby
 • Štruktúra a počet pracovných miest a kvalifikačné predpoklady na ich plnenie sú v súlade s § 84. Počet zamestnancov je primeraný počtu prijímateľov sociálnej služby a ich potrebám.
 • Prijímanie zamestnancov a zaškoľovanie zamestnancov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 • Ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňa vypracovanie osobných cieľov, úloh a potrebu ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia
 • Program supervízie u poskytovateľa sociálnej služby

III. oblasť: PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Kritériá:

 • Priestory poskytovateľa sociálnej služby spĺňajú požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú priestorové,  technické a hygienické podmienky prevádzkovania sociálnej služby
 • Prijímatelia pobytovej sociálnej služby majú primerané a dobré podmienky na bývanie a právo na nenarušovanie osobného priestoru
 • Prijímateľom pobytovej sociálnej služby je poskytovaná primeraná strava, nezávadná pitná voda a zabezpečované oblečenie, ktoré vyhovuje ich potrebám a preferenciám
 • Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje stimulujúce prostredie priaznivé pre aktivizáciu prijímateľov sociálnej služby a disponuje dostatočným vybavením pre aktivizáciu prijímateľov
 • Určenie pravidiel prijímania darov