Charakteristika organizácie

  • Založenie n.o. mestom Fiľakovo - rok 2005
  • Cieľ - poskytovanie sociálnych služieb seniorom
  • Registrácia sociálnych služieb - opatrovateľská služba
  • 2008 - registrácia DD - kapacita 17, 32 miest
  • 2009 - kapacita 53 miest
  • 2009 - registrácia nových sociálnych služieb
  • 2011 - založenie sociálneho podniku
  • 2012 - získanie akreditácie na výkon kurzov opatrovania
  • 2014 - registrácia prepravnej služby
  • 2015 - zmluva o úhrade ošetrovateľských úkonov so VšZP

V priebehu roka 2015 organizácia vypracovala v súlade so zákonom o sociálnych službách štandardy kvality pre sociálne služby, ktoré poskytuje.
Štandardy sú vypracované v štyroch oblastiach – dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, procedurálne podmienky, personálne podmienky, prevádzkové podmienky,  a sú nástrojom na hodnotenie kvality poskytovaných sociálnych služieb a spôsobom, ako ich postupne zlepšovať. Klienti - prijímatelia sociálnych služieb môžu sami alebo prostredníctvom výboru obyvateľov participovať na určovaní podmienok, v ktorých žijú, môžu byť nápomocní pri smerovaní organizácie a podieľať sa na vytváraní celkovej atmosféry zariadenia.

I. Oblasť Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd - v troch kritériách sú rozpracované princípy, ktorými sa riadi organizácia pri poskytovaní sociálnych služieb, dané sú hodnoty pre garanciu podpory individuálnych potrieb klientov a zabezpečené právo klientov pre pokračovanie prirodzených vzťahov s rodinou a komunitou.

II. Oblasť Procedurálne podmienky - obsahuje desať kritérií, ktoré sú zamerané na klienta s cieľom určiť účel a obsah poskytovaných sociálnych služieb, stanoviť ich rozsah a formu, určiť postupy pri uzatváraní zmlúv, garantovať odborný prístup k riešeniu problémov, zabezpečiť postupy a pravidlá pri tvorbe individuálnych plánov, vytvoriť pravidlá na riešenie krízových situácií, zabezpečiť informácie v zrozumiteľnej forme, pomôcť klientom pri zabezpečovaní iných verejných služieb, zapojiť klientov do zlepšovania kvality služieb prostredníctvom zisťovania ich názorov a možností podávania sťažností, vytvoriť podmienky na hodnotenie poskytovaných služieb v súlade s potrebami klientov.

III. Oblasť Personálne podmienky - obsahuje štyri kritériá a je zameraná na zamestnancov, na plnenie ich kvalifikačných a odborných predpokladov, zabezpečenie ďalšieho vzdelávania a supervízie, uplatňovania kompetencií a plnenia počtu zamestnancov v súlade s právnymi predpismi.

IV. Oblasť Prevádzkové podmienky - oblasť v štyroch kritériách určuje prevádzkové podmienky na poskytovanie sociálnych služieb, stanovuje informačnú stratégiu (poskytovanie informácií), hodnotí vypracovanie výročnej správy a záverečného účtu, stanovuje pravidlá na poskytovanie darov.

Organizácia s vypracovanými štandardmi oboznámi po úsekoch všetkých zamestnancov tak, aby sa stali ich pracovným nástrojom a aby ich aplikácia v praxi priniesla klientom zlepšenie každodenného života a spokojnosť s poskytovanými službami.

Hodnotenie kvality poskytovaných sociálnych služieb bude vykonávať ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny od budúceho roka na základe indikátorov v troch kvalitatívnych a kvantitatívnych úrovniach.