Charakteristika organizácie

  • Založenie n.o. mestom Fiľakovo - rok 2005
  • Cieľ - poskytovanie sociálnych služieb seniorom
  • Registrácia sociálnych služieb - opatrovateľská služba
  • 2008 - registrácia DD - kapacita 17, 32 miest
  • 2009 - kapacita 53 miest
  • 2009 - registrácia nových sociálnych služieb
  • 2011 - založenie sociálneho podniku
  • 2012 - získanie akreditácie na výkon kurzov opatrovania
  • 2014 - registrácia prepravnej služby
  • 2015 - zmluva o úhrade ošetrovateľských úkonov so VšZP

Názov: Nezábudka, n.o.

Adresa: Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo

IČO: 42000041

Štatutárny orgán: Mgr. Veronika Rusnáková, riaditeľka n.o.

Charakteristika obstarávateľa: § 8 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., číslo účtu: SK19 0200 0000 0032 3051 1758

Profil obstarávateľa na stránke ÚVO: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/15356